Доклади
Разходи по бюджета на Административен съд – Силистра,
утвърдени с решение на ВСС по протокол № 2/25.01.2018 г., т.5
 
 
Пор. №
Наименование на показателите
Параграф
Бюджет 2018 г.
1.
Заплати
01-00
380 064
2.
Други възнаграждения и плащания на персонала
 
02-00
 
32 000
3.
Задължителни осигурителни вноски от работодатели
 
05-00
 
 
103 849
 
4.
Издръжка
10-00
36 268
5.
Платени данъци, такси и административни санкции
 
19-00
 
300