Начало

СЪОБЩЕНИЕ
 
Административен съд – Силистра сменя обслужващата банка, считано от 01.10.2015 г., съгласно писмо изх.№61-00-62/15.09.2015 г. на Министерство на финансите и в изпълнение на решение на комисия «Бюджет и финанси» на ВСС по протокол №39/09.09.2015 г.

Обслужващата банка ще бъде „Централна Кооперативна Банка” АД, в която ще бъдат открити нови сметки, които ще са активни от 01.10.2015 г. Преди тази дата суми по тези сметки няма да могат да постъпват и ще бъдат тълкувани като грешни преводи. От същата дата сметките на съда в „Банка ДСК” ЕАД ще бъдат закрити.

Сметките на съда в новата обслужваща банка „ЦКБ” АД ще бъдат, както следва:

Транзитна сметка: IBAN:BG27 CECB 9790 31G16952 00 /за държавни такси/
Набирателна сметка: IBAN:BG34 CECB 9790 33G16952 00 /за вещи лица и свидетели/

BIC код на „ЦКБ” АД: CECBBGSF

Комисионната на „ЦКБ” АД за обслужване на клиенти на съда е:
- 0,45 лв. за вноски от физически лица и
- 0,70 лв. за вноски от юридически лица.


Добре дошли в интернет страницата на

Административен съд - Силистра

 

Административен съд - Силистра е част от системата на регионалните административни съдилища на Република България, в чиято компетентност влизат следните правомощия:

- издаване, изменение, отмяна или обявяване на нищожност на административни актове;

- обявяване на нищожност или унищожаване на споразумения по АПК;

- предоставяне на защита срещу неоснователни действия или бездействия на администрацията;

- предоставяне на защита срещу незаконно принудително изпълнение;

- присъждане на обезщетения за вреди от незаконосъобразни актове, действия и бездействия на административни органи и длъжностни лица;

- присъждане на обезщетения за вреди от принудително изпълнение;

- обявяване на нищожност, обезсилване или отмяна на решения, постановени от административните съдилища;

- установяване неистинността на административните актове по този кодекс;

- установяване съществуването или несъществуването на едно административно право или правоотношение, когато е налице интерес от това и не е предвиден друг ред за правна защита.